Rugsėjo pirmosios šventė

rugsejo 1

Šv. Ignaco pedagoginė paradigma – mokyklos „Šviesa“ veiklos pagrindas:

1. Ji yra taikoma formaliojo ir neformaliojo ugdymo programoms įgyvendinti. Pedagogui paradigma yra įrankis pasirengti pamokoms, užsiėmimams, ugdomosioms veikloms, suplanuoti užduotis ugdytiniams arba veiklą pedagogams;

2. paradigma naudinga integruojant dalykus, gilinantis ir susiejant naują medžiagą su žinoma. Nuosekliai naudojant paradigmą per visą ugdymo turinį paaiškėja visas mokymo ir auklėjimo procesas. Nuolat naudojama mokymo situacijose paradigma padeda mokiniui susidaryti natūralų įgūdį pirma apmąstyti savo patirtį, o paskui veikti;

3. Šv. Ignaco pedagoginė paradigma padeda mokytojams tapti kompetentingesniems, t. y. įgyti naujų gebėjimų ir kompetencijų;

4. paradigma motyvuoja mokytojus iniciatyvai praturtinti mokomųjų dalykų turinį ir struktūrą, teikia papildomų priemonių, rekomendacijas, kaip skatinti ugdytinių iniciatyvą. Tai leidžia pedagogams daugiau tikėtis iš ugdytinių, skatinti juos imtis didesnės atsakomybės ir būti aktyvesniais mokymosi ir ugdymosi procese, susieti naują informaciją su jau turima patirtimi, geriau suvokti juos supančią aplinką ir joje vykstančius procesus;

Read more

Šv. Ignaco pedagoginė paradigma

Šv. Ignaco pedagoginė paradigma (toliau – paradigma) – žinių, įgūdžių, gebėjimų, vertybinių nuostatų ir vertybinių  įsipareigojimų  sistemos formavimo būdas, apimantis 5 etapus: kontekstą, patirtį, apmąstymą, veiksmą, įvertinimą.

Vertybių ugdymo programa – kryptinga sielovados veikla, kuria, plėtojant ugdytinio asmenines, socialines ir edukacines kompetencijas, siekiama ugdyti sąmoningą asmenybę, sugebančią atsakingai ir kūrybingai spręsti savo problemas ir aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime.
MAza

Pirmokai

MAza

Read more

liet

“Lietuvos 100-metis Šviesoje”

  liet

Kalėdinės dirbtuvės