METODINĖ TARYBA – MOKYKLOS INSTITUCIJA STEBINTI IR GARANTUOJANTI UGDYMO KOKYBĘ 

METODINEI TARYBAI PIRMININKAUJA – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Erika Vaidelienė

METODINĖS TARYBOS NARIAI:
Metonę tarybą sudaro mokytojai metodininkai,
metodinėje taryboje sekretoriauja – Kristina Grybienė
METODINĖ TARYBA  –  tai  nuolatinio mokytojų profesinės kompetencijos augimo ir ugdymo kokybės vertintoja. ugdymo kokybės projektų iniciatorė ir rengėja.
Mokytojai metodiškai ir dalykiškai bendradarbiaudami užsitikrina aukštą ugdymo kokybę ir skleisdami pedagogines ir metodines naujoves, dalindamiesi gerąja pedagogine patirtimi įsivertina savo, komandinio darbo kokybę.
METODINĖS TARYBOS REKOMENDACIJOS YRA TVIRTINAMOS MOKYTOJŲ TARYBOJE IR PRITARUS MOKYKLOS TARYBAI TAMPA PRIVALOMOS VISIEMS UGDYMO PROCESO ORGANIZATORIAMS.